မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ စကုနယ္ေျမတြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးႏွင့္ အဖြဲ႕ Door to Door ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

31.10.2018

ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ စကုၿမိဳ႕ တုိင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ေနရာအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ Door to Door ေဆာင္ရြက္မႈအား မင္းဘူး/စကုျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၂)ရွိေက်းရြားမ်ားနွင့္ မင္ဘူးနွင့္စကုျမို႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားသို႕ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ တိုင္းပါတီဥကၠဌေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊ တိုင္းဘ႑ာေရးမႈဦးႀကည္ထြန္း၊ တိုင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား ၊ ဦးေက်ာ္သူဦး၊ ဦးေအးသူ၊ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ဝင္းျမင့္ ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ တရြာဝင္တရြာထြက္နွင့္ တအိမ္တက္ဆင္း Door to Door ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။