ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

 

အုတ္တြင္း၊ ေအာက္တုိဘာ ၃ဝ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီ တြင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ႐ံုး၌ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အကူကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္း ျမင့္က တက္ေရာက္လာၾကေသာ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အကူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားမဲ႐ုံအတြင္း ၌လည္းေကာင္း၊ မဲ႐ံုျပင္ပ၌ လည္း ေကာင္းေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္အခ်က္ အလက္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အကူကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွ မရွင္းလင္းသည္ မ်ား ျပန္လည္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ဦးဝင္းျမင့္ကေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနကာယံ(အုတ္တြင္း)