ဥတၲရသီရိၿမိဳ႕နယ္ပါတီဝင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ဆန္မ်ားေရာင္းခ်

 

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယမန္ေန႔မွစ၍ ဥတၱရသီရိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သီဟေသြး လူငယ္မ်ားက ျပည္သူအတြက္ အထူး ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ ဆန္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

မင္းကုန္းေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေဖာင္းေလာင္ေက်းရြာ၊ သဲကြၽန္းေက်းရြာ ႏွင့္ မင္းကုန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ သီဟေသြးလူငယ္မ်ားက စုေပါင္း၍ ေဒသေပါက္ေစ်း ဆန္တစ္ျပည္ က်ပ္ ၁၃ဝဝ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေဇယ်ာသီရိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားက တစ္ျပည္ကို က်ပ္ ၁ဝဝဝ ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူက ယခုဆန္တစ္ျပည္ ဝယ္ တိုင္း ေငြက်ပ္ ၃ဝဝ/၄ဝဝ သက္သာေန မွာပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အရပ္ေစ်းနဲ႔ ဆန္တစ္တင္း ဝယ္ရင္ ပါတီက ျပည္သူအတြက္ ေရာင္း ေပးတဲ့ေစ်းႏႈန္းအရ ဆန္ေလးျပည္ပိုရပါ တယ္။

အရပ္ေစ်းအရ ဆန္၁၆ ျပည္ ဝယ္ ယူတိုင္း ယခုပါတီေစ်းအရ ဆန္ျပည္ ၂ဝ ရေနမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားသက္သာေအာင္ မူရင္းေစ်းအတိုင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပး တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား စား ဝတ္ေနေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနတာကိုသက္ သာေအာင္ ေက်းရြာမ်ားအထိလိုက္လံ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေရာင္း ခ်ေပးသူ ဦးေဇာ္လင္းကေျပာသည္။

ယေန႔တြင္မြန္းလြဲပိုင္းအထိ မင္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိေဖာင္းေလာင္ေက်း ရြာ၊ သဲကြၽန္းေက်းရြာႏွင့္မင္းကုန္းေက်းရြာ မ်ားသို႔လိုက္လံေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ထိုင္းေကာက္ဆန္တစ္ျပည္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅ဝဝ ေဒသေစ်းေပါက္ေသာ္လည္း က်ပ္ ၁၁ဝဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သုခရွယ္က်ပ္ ၁၃ဝဝ ျဖစ္ေနေသာ္လည္းက်ပ္ ၁ဝဝဝျဖင့္ လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးရာ ဆန္တစ္ တင္းဝင္အိတ္ အိတ္ ၃ဝ ေရာင္းခ်ေပးခ့ဲၿပီး ဆက္လက္၍ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔လည္း ဆက္လက္ေရာင္းခ် ေပးရန္စီစဥ္ထားသည္။

ေပၚဦး