တမူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး႐ိုထန္းပြီးယာ ဟဲဇင္းေက်းရြာ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆံု

 

တမူး ေအာက္တိုဘာ ၁၆

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူး ခ႐ိုင္တမူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး႐ိုထန္း ပြီးယာသည္ ၂ဝ၁၈ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက ဟဲဇင္းေက်း ရြာမွ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခဲ့သည္။

တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး႐ိုထန္း ပြီးယာသည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား ထံသို႔သြားေရာက္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအပါ အဝင္ ၄င္းအေနျဖင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရွိ ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုးထမ္း ႐ြက္သြားမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေဟာေျပာရာသို႔ တမူး ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦး႐ိုထန္းပြီးယာႏွင့္အတူ တမူးခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲ သည္။

သုတ(မႏၲေလး)