လႊတ္ေတာ္က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပါတီစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

 

၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂) ရက္ေန႕ ၊ နံနက္ (၁၀း၃၀) နာရီအခ်ိန္ ၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးခန္းမ၌ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္က ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၊ ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚနန္းဝိုးစိန္က မိမိတို႕ ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရံုးက ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားတင္ျပပါသည္။ ဆက္လက္၍ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခ်ာဟူႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေလာင္း တို႕က သက္ဆိုင္ရာအုပ္စုအလိုက္ ေဟာေျပာရမည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေမးျမန္း၍ တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ အစည္းအေဝးသို႕ ျပည္နယ္/ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ ႏွင့္ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား ၊ စုစုေပါင္းအင္အား (၆၄) ဦး တက္ေရာက္ပါသည္။ အစည္းအေဝးကို မြန္းလြဲ(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုတ္သိမ္းပါသည္။

မိုင္းပ်ဥ္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မီဒီယာ