ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

 

ပြင့္ျဖဴ၊ အာက္တိုဘာ ၁၂

ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေရးရာ ညီလာခံ အၾကိဳ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မင္းဘူးခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစန္းယုႏိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။
တက္ေရာက္လာသူ ပါတီ၀င္ အမ်ိဳးသမီးလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အစုအဖြဲ႕မ်ားခြဲၿပီး တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။