” ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နုိင္ေရး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းနား “

 

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္နုိင္ေရး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႕ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစုိင္းေအာင္ၾကည္၊ တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္ ဘ႑ေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးစုိးထြန္းနွင္႕ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ဦးသန္းဝင္းစုိးနွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေဆြေဆြလင္း၊ ရပ္/ ေက်းပါတီ ၉၆ အုပ္စုမွ ပါတီဥကၠဌမ်ားနွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားပါတီဝင္မ်ား၊ လူငယ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးမ်ား အင္အား ( ၁၀၀ ) တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ မဂၤလာအခ်ိန္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ဆုိင္းဘုတ္အား ရွမ္းတုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေအာင္ၾကည္မွ အေမႊးနံ႔သာမ်ား ပက္ဖ်န္းခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးေကည္မတီဝင္ ဦးသန္းထြန္း၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္သန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးစုိးစုိးထြန္းတုိ႕မွ အေမႊးနံ႕သာမ်ား ပက္ဖ်န္းကာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္ ဟုလည္းေကာင္း ေအာင္ၿပီ ေအာင္ၿပီ ေအာင္ၿပီ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး အခမ္းအနားကုိ ေအာင္ျမင္စြာရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။