ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြက အခ်က္သုံးခ်က္ အက်ဳိးျဖစ္ေစႏုိင္ဟု ပအုိ၀္းအဖဲြ႕မ်ား ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းတြင္ မေပၚေပါက္ဖူးေသးသည့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနေသာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပိုမိုျမင့္မားလာ ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္ပါေစဟု ပအုိ၀္း လက္နက္ကုိင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကစုေပါင္း၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)အပါအ၀င္ ပအုိ၀္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္း၍  ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း (၃)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပျခင္းကို ႀကိဳဆုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာ ခ်က္ကို ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွလည္းေကာင္း၊ ေဒသတြင္းမွလည္းေကာင္း ၀င္ ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား၊ ဖိအားမ်ား ျပင္းထန္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၁၀ ဦး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္းျဖင့္ အနည္းဆုံး အခ်က္သုံးခ်က္ အက်ဳိး ျဖစ္ေစမည္ဟု ဆုိသည္။

 ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားအားလုံး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ့ေရးရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစသည့္အ ျပင္ စိတ္၀မ္းကြဲျပားေနသည္ဟူ ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကို ေခ်ပႏုိင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပိုမုိျမင့္မားလာေစႏုိင္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထဲထဲ ၀င္၀င္ မပါလာႏုိင္ေသးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကို အကဲျဖတ္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျမန္ဆန္စြာ ခ်မွတ္လာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားအၾကား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထိပ္သီးႏုိင္ငံေရး စားပြဲ၀ုိင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဟု ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။