ႏုိင္ငံေရးပါတီ (၂၇) ပါတီ၏ ပူးတြဲသေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္