ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ေလးမ်က္ႏွာ စက္တင္ဘာ ၃ဝ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ေလး မ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္းႏွင့္အတူ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဌးဝင္းႏွင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုးခန္းမ ၌ ဟသၤာတခ႐ိုင္အတြင္းရိွ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားသည္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ တာဝန္ယူထားသည့္ က႑ေရးရာ၊ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္ေဆာင္ထားရိွမႈ၊ နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ မွတ္တမ္းထားရိွမႈမ်ား၊Door to Door ကြင္းဆင္း မႈမ်ားကို အသီးသီးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ က႑၊ ေရးရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ယခုထက္ စနစ္တက်ရိွၿပီး က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈမ်ား၊ စီမံခ်က္ မ်ား တိက်ေသခ်ာမႈရိွသည့္ နယ္ေျမကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈအေျခအေန မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳစုထားရန္ လမ္းညႊန္မွာၾကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္း အေဝးကို ညေန ၄ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုထိုက္