အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးဝင္းျမင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ

 

အုတ္တြင္း စက္တင္ဘာ ၂၄

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္ တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွသိန္းႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကအုတ္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္(၁)မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံမည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္ မဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္အမွတ္(၁) နယ္ေျမရွိ ေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီးမဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးလွ သိန္းကပါတီတြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ ရန္ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ အလိုက္အျပန္အလွန္ေလးစားၾကရန္ ႏွင့္ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္း ဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မိမိတို႔ ပါတီေအာင္ႏိုင္မႈရရွိပါမွျပည္သူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရေသာအခက္အခဲ မ်ားကို ထိုက္သင့္အားေလ်ာ္စြာေျဖ ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။