၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အင္ဒုိနီးရွား ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ား စတင္

ဂ်ကာတာ စက္တင္ဘာ ၂၃

လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အင္ဒုိနီးရွား သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကုိ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

သမၼတရာထူးေနရာအတြက္ လက္ရွိသမၼတ ဂ်ဳိကုိ ဝီဒုိဒိုက ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ပရာဘုိဝုိ ဆူဘီယန္တုိ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈစတင္ျခင္း အခမ္းအနားကုိ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာရွိ ရင္ျပင္တစ္ခု၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သမၼတေလာင္းမ်ားက တရားမွ်တေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားကုိသာ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု ဝန္ခံကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ သမၼတေလာင္းမ်ားက ႏုိင္ငံအတြင္း အဓိကရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းကုိ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမလဲ ဆုိသည္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိေစရန္ မည္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္က်င့္သုံးမလဲဆုိသည့္ အေတြးအျမင္မတူေသာ ၄င္းတုိ႔၏ အယူအဆမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ခ်ျပကာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၂၆ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အဆင့္ေလးခုေျမာက္ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ဂ်ီ-၂ဝ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ပါဝင္ ခြင့္ရရွိေသာ အခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ကာ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑ကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ၂ဝဝဝ နီးပါးသည္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ထြက္ေပၚ မႈကုိ ဂ်ပန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္ဝင္စား လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

-Ref; AFP