ျပည္သူ၏ဆႏၵေဖာ္ေဆာင္လို၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံရျခင္းျဖစ္

ေက်ာက္တံခါး စက္တင္ဘာ ၂၃

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေန႔စဥ္ျပည္သူႏွင့္ေတြ႔ဆုံကာ မဲ ဆြယ္စည္း႐ုံးလ်က္ရိွသည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၁)ရွိ အုန္းပင္ေက်းရြာမွ မဲဆႏၵရွင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းဦးဝင္းျမင့္ကပါတီ၏မူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဆက္လက္ေဖာ္ ေဆာင္ေနေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁ဝ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၁)၏ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရစဥ္က အုတ္ တြင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ျပဳက်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူမႈေရး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းလႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား ရွင္းလင္း ခ်ျပခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္သူမွမိမိအား ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း လိုအပ္လ်က္ရိွေသာ ျပည္ သူ႔ဆႏၵျပည္သူ႔အသံ ျပည္သူ႔လို အပ္ခ်က္မ်ားအား မိမိအေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းျပည္သူ႔ကိုဦးတည္၍ ျပည္ သူ၏ဆႏၵမ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ ေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြး ခ်ယ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္ျမင့္က ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ မဲ ဆႏၵျပဳရမည့္ပုံစံ ပယ္မဲအတည္ ျပဳမဲ မဲေပးနည္းစနစ္ မဲေပးရာတြင္ လုိက္နာရမည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ မဲစာရင္းတြင္ မိမိတို႔၏ နာမည္ပါ မပါၾကည့္႐ႈၾကရန္ႏွင့္ မဲဆႏၵေပး ရာတြင္ လိုက္နာသတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ မဲ႐ုံပရိဝုဏ္အတြင္း ေရာက္ရွိရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့သည္။ အခမ္းအနား သို႔ ေဒသခံျပည္သူအင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေပၚထားရွိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ားအား တင္ျပရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝိုင္း)