လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင္႕ေတြ႔ဆုံ

 

တမူး စက္တင္ဘာ ၉

တမူးခ႐ိုင္ တမူးၿမိဳ႕နယ္ အေလွာ္ေက်းရြာႏွင့္အင္ဒိုင္းေက်းရြာ မ်ားသို႔ တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ အတူ ယမန္ေန႔က မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ဦ႐ိုထန္းပြီးယာက မိတ္ ဆက္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေရႊက ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား မဲေပးနည္းစနစ္၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္မည့္ပါတီႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းကို မွန္မွန္ေရြးခ်ယ္ ၾကဖို႔ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေရႊ(တမူး)