၂၀၁၈ – ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမိိ်ဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၂) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမိတ္ဆက္

 

၂၀၁၈ – ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအား ကုိယ္စားျပဳၿပီး အေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ဦးဆီဟူးေဒြ ့သည္ အဘ – ဦးေခ်ာ္ဖာတီနွင့္ အမိ – ေဒၚခူမာမဲတို႔မွ ၂၉ . ၇ . ၁၉၆၈ ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ နယ္ မူလာအြန္ေက်းရြာ ၌ ေမြးဖြားခ့ဲၿပီး ေမြးခ်င္း (၄) ဦးအနက္ အၾကီးဆုံးသားျဖစ္ပါသည္။

မူလာအြန္ေက်းရြာ၌ ေနထိုင္ရင္း ၁၉၉၅ ခုနွစ္တြင္ ေဒၚခ်န္ရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခ့ဲၿပီး သားသမီး (၃) ဦး ထြန္းကားခ့ဲပါသည္။

ပညာသင္ၾကားမႈ အေနျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္အား အမကဇီးအြန္၌ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္အား အလကမူလာရွီဒီးနွင့္ အလကဒုတၱန္ တို ့၌ လည္းေကာင္း အထက္တန္းအဆင့္အား အထက ပူတာအို၌ လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခ့ဲကာ ၁၉၉၀ ျပည့္ နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို (က) အဆင့္ျဖင့္ေအာင္ျမင္ခ့ဲပါသည္။

တကၠသိုလ္ပညာအား အလုပ္အကိုင္တစ္ဖက္ျဖင့္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ မႏၲေလး သို ့ဥပေဒ (စတုတၳ)နွစ္အထိတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ထို ့အျပင္ ၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အထိ ျမစ္ၾကီးနား ဓမၼတကၠသိုလ္ (M.C.S) သို ့တက္ေရာက္ကာ B.Th ဘြဲ႕ရရွိခ့ဲပါသည္။

နိုင္ငံတာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအေနျဖင့္ ပညာေရးဌာနတြင္ ၁၉၉၀ မွ ၁၉၉၂ အထိ အမက ရီေက်ာ္ဒီ ၌ မူလတန္းျပေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေတာင္ခ့ဲပါသည္။

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ၁၉၉၂ မွ ၂၀၀၄ ခုနွစ္အထိ လ/ထ လဝက မွဴး တာဝန္အားလည္းေကာင္း ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ဒုလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတာဝန္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ခ့ဲကာ ေခၚဘူဒဲ (ေခါင္လန္ဖူး) မကဖ ( ၃) ျမစ္ၾကီးနား၊ မိုးေမာက္၊ ဆင္ဘို၊နစက(ေမာင္ေတာ) နကသ (ကန္ပိုက္တည္) ပူတာအို စသည့္ ေဒသမ်ားသို ့ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲပါသည္။

လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၆ မွ ၂၀၀၉ ခုနွစ္အထိ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယေန ့အထိ ျမန္မာနိုင္ငံ လီဆူ စာေပနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) အျဖစ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရင္း ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုစာေပနွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ ့မ်ား၊ဗမာ၊ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ ့မ်ား နွင့္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနသူ ျဖစ္ပါသည္။

ဦးဆီဟူးေဒြ ့သည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ ့ျဖိဳးေရးပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အား စည္းကမ္းျပည့္ဝျပီးေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္ၾကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ပါဝင္နိုင္ရန္ ပါတီသို ့ဝင္ေရာက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပါတီဝင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ပါသည္။

မိဘျပည္သူမ်ားမွ ေရြးျခယ္တာဝန္ေပးအပ္လာပါက လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ျပည္သူ ့အက်ိဳးသယ္ပိုးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်ွက္ ယခု၂၀၁၈ – ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမစ္ျကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ပိုမိုေတာက္ပေသာ အနာဂါတ္ျဖစ္ေစဖို႔ ဦးဆီဟူးေဒြ႕ကုိမဲေပးစုိ႕။