ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ဦးစီးရံုးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာကြန္ျပဴတာအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ပါတီဌာနခ်ဳပ္၊ပညာေရးဌာန
တြင္က်င္းပရာ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးဦးေသာင္းေရႊမွ သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ( ၁၇)ဦးႏွင့္ ဌာနမွဴး၊ဒုဌာနမွဴးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။