မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ သမိုင္းဝင္ဓါတ္လုံေစတီေတာ္တြင္ ပါဝင္လုပ္အားဒါနျပဳ

 

၇ – ၉ – ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းေကာ္မတီမ်ားသည္ မိုင္းေယာင္းျမိဳ႕ သမိုင္းဝင္ဓါတ္လုံေစတီေတာ္ရင္ျပင္၌ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ႏွစ္ထပ္ဇရပ္ေဆာင္ကြန္ကရစ္ ၾကမ္းခင္းေလာင္းရာတြင္ မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဟိုခုံရပ္ကြက္လူထုမ်ား၊ ယန္းမြန္းေက်းရြာမွလူထုမ်ား၊ တာေပါက္ေက်းရြာမွလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္လုပ္အားေပးဒါနျပဳၾကပါသည္။