စင္ကာပူတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖုန္းဆက္၍ လိမ္လည္ ေနာက္ေျပာင္သူတစ္ဦး ေထာင္သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရ

စင္ကာပူတြင္ ရဲစခန္းမ်ားသို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖုန္းေခၚဆို ေနာက္ေျပာင္ ေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ စင္ကာပူ တရား႐ံုးက အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရွိ ဂါခ်ာရန္ ခ်န္းကို ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ စီရင္ ခ်မွတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။ ခ်န္းသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ကတည္းက အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္ 999 သို႔ ဖုန္းေခၚၿပီး စင္ကာပူ ရဲမ်ားကို သတင္းတုမ်ား ေနာက္ေျပာင္ ေပးပို႔ေနခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ၎အရက္မူးေနခ်ိန္တြင္ ထုိကဲ့သို႔ ေနာက္ေျပာင္သည့္ သတင္းတု သတင္းမွားမ်ား ဖုန္းဆက္ ေပးပို႔ျခင္းမ်ိဳး ပိုမို ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ထမ္း တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခ်န္းသည္ ယခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ရဲစခန္းသို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဖုန္းေခၚျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၎ကို ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်န္းသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေျခရာခံမႈကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ားသံုး ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ ရွိသည္။ 

တစ္ႀကိမ္တြင္ ခ်န္းက ၎သည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူမ်ား ေဂဟာ တစ္ခုထဲတြင္ ဒိုင္းနမုိက္မ်ား ထားခဲ့ေၾကာင္း ဖုန္းလက္ခံ ေျဖၾကားသူကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေန႔ညပိုင္းတြင္လည္း ၎က 999သို႔ ဖုန္းထပ္ဆက္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေစာ္ကားေမာ္ကား ေျပာဆိုခဲ့ေသးသည္။ ၎သည္ ဇြန္လအတြင္း ရဲမ်ားထံ ဖုန္းဆက္၍ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ၁၅ ႀကိမ္မွ် ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ရဲမ်ားက ဆင္း၏ အျပဳအမူမ်ားကို အဓိက အားေပး အားေျမႇာက္ ျပဳျခင္းသည္ အရက္အလြန္အကၽြံ ေသာက္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ ရွင္းက မိမိ၏ အျပဳအမူအတြက္ မွားယြင္းသည္ဟု သတင္း ေထာက္မ်ား ႐ွ႕ ဝန္ခံ ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး အရက္ျဖတ္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Ref: CNA