“တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေရး အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဦးရိုထန္းပြီးယာကို မဲေပးစို႔´´

 

၂၀၁၈ ခုနွစ္| နိုဝင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး | တမူး
ခရိုင္| တမူးျမိဳ႕နယ္| တိုင္းေဒသၾကီး(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္လစ္လပ္ေနရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး
ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသား
ဦးရိုထန္းပြီးယာ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ
ရွင္……
အမည္ – ဦးရိုထန္းပြီးယာ(ခ)ဦးမားပြီးယာ
ေမြးသကၠရာဇ္ – ၁၂- ၂- ၁၉၇၀ (၄၈)ႏွစ္
လူမ်ိဳး/ဘာသာ – လူရိႈင္း / ခရစ္ယာန္
မိဘအမည္ – (အဘ)ဦးဟန္းလြယ္ယာ
(အမိ )ေဒၚရိန္ပြီးအီး
ေမြးဖြားရာဇာတိ – ကနန္ေက်းရြာ
ပညာအရည္အခ်င္း – B-Sc (Zoo)
အလုပ္အကိုင္ – ေတာင္သူ
`ေတာ္ဝင္´ ကုန္စံုဆိုင္
ဇနီးအမည္ – ေဒၚလားရင့္ေအာမီး
ေနရပ္ – ကနန္အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္
ခမ္းပါတ္ျမိဳ႕။
ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာတာဝန္မ်ား_ _ _
ကနန္ေက်းရြာ ရ-ယ-က ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ခဲ႔ျပီး ကနန္စံျပေက်းရြာျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းတာဝန္| ပါတီတာဝန္
မ်ားျဖင့္ ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ဌာနအသီးသီးႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တတ္စြမ္းသမ်ွ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။
ကနန္လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ႔
ျပီး ေက်းရြာ၏ သာေရး| နာေရး| လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအသင္းတြင္ ျမိဳ႕နယ္ခြဲ
အတြင္းေရးမွဴး| ပါတီတြင္ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ |ခရိုင္ေကာ္
မတီဝင္| တိုင္းေဒသၾကီး အရန္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ျပီး ယခုအခါတြင္ ခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္အျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်ွက္ရိွပါသ

ည္။