ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္စဥ္(၆/၂၀၁၈) ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ(၂၉)ရက္ ၁၃၈ဝျပည့္ႏွစ္၊ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္