တမူးၿမိဳ႕နယ္ ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ တမူးျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ခရုိင္ဥကၠဌ တက္ေရာက္

 

တမူး၊ ၾသဂုတ္၂၃

တမူးၿမိဳ႕နယ္ ခမ္းပါတ္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္တြင္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ရပ္ကြက္ပါတီ႐ုံးတြင္ျပဳလုပ္ရာ တမူးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ တက္ေရာက္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ ပြဲျဖစ္ေစေရး၊ လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားရွိ ေရးႏွင့္ ကန္႔ကြက္သြားေရးတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဦးေစာေအာင္ပြင့္တို႔လည္း တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုကိုေရႊ(တမူး)