ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိ္ဳးပါတီ လမုတန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုသို႔ နယ္ေျမကြင္းဆင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

 

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၂

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ထန္း တပင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုးသို႔ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေနလင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီနာယက ဦးၾကည္ ျမင့္တို႔လာေရာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းရီႏွင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအး သီတာထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္ဦးေက်ာ္ ေဌး၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေမာင္ေမာင္လတ္တို႔သည္ လမု တန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ လမုတန္း ေလးေက်းရြာ၊ အမယ္ႀကီးအိုေက်း ရြာ၊ ေရေက်ာ္ေလးေက်းရြာမ်ားသို႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ၌ကြင္းဆင္း၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီက ပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စည္း႐ံုး ေရးလုပ္ငန္းကိစၥမ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ေက်း လက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ ေနလင္းကလက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား သံုးသပ္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ပါတီဝင္ အင္အား စိစစ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ေျပာ ၾကားျခင္း၊ ၂ဝ၂ဝ ပါတီလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ၾကပါရန္၊ အေရြး မမွားၾကဖို႔အေရြးမွားခဲ့လွ်င္ ကိုယ့္ ၿမိဳ႕ကိုယ့္ေဒသ ထိခိုက္နစ္နာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ လမုတန္းႀကီး ေက်းရြာအုပ္စုမွအျပန္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုး၌မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ေဒါက္တာေနလင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းရီ၊ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္တို႔ႏွင့္ ပါတီေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားနယ္ ေျမတာဝန္ခြဲေဝမႈ၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိစၥမ်ား၊ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)