အိမ္ၿခံေျမေစ်းမ်ား တက္လာ၍ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အိမ္ေရာင္းခြင့္ နယူးဇီလန္ ပိတ္ပင္

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အိမ္ရာ ေရာင္းခ်ခြင့္ တားျမစ္ရန္ နယူးဇီလန္ လႊတ္ေတာ္က မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္လာမႈကို တားဆီးၿပီး ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္သည့္ အေျခအေနကို ျပန္လည္ ထိန္းညႇိယူရန္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ဟု ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ နယူးဇီလန္တြင္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ရထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔အျပင္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ စာခ်ဳပ္ထားသည့္ ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ စင္ကာပူကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ယင္းပိတ္ပင္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

နယူးဇီလန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈကို အက်ပ္အတည္း အေျခအေန တစ္ရပ္သဖြယ္ ရင္ဆိုင္လာရသည္။ နယူးဇီလန္တြင္ ေနအိမ္ အေျခတက် ဝယ္ယူလိုေသာ္လည္း လက္လွမ္းမမီႏိုင္သူ အမ်ားအျပား ရွိလာသည္။

အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ခြင့္ ရမထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားထံ အိမ္ေရာင္းခ်ခြင့္ တားဆီးရန္ လႊတ္ေတာ္၌ အဆိုတင္ခဲ့ရာတြင္ အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခံုမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ၆၃ မဲ – ၅၇ မဲျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ခ်က္ အသစ္အရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ဝယ္ယူခြင့္တြင္ တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ အမ်ားအျပား ႀကံဳလာရေသာ္လည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္း ပေရာဂ်က္ႀကီးမ်ားတြင္မူ တိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

နယူးဇီလန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဝန္ႀကီး ေဒးဗစ္ပါကာကမူ ယခုအဆို ေအာင္ျမင္မႈသည္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထိန္းညႇိရာ၌ အေရးပါသည့္ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။

အဆိုကို ဆန္႔က်င္သည့္ အတုိက္အခံ အင္အားစုမ်ားကမူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အိမ္ဝယ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ႐ံုႏွင့္ လက္ရွိ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ ေျပာဆိုထားၾကသည္။

Ref: BBC