ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတ ေျပာၾကား

ဆိုးလ္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၆

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သမၼတ မြန္ေဂ်အင္ က ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ဘက္စံု ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားဝင္ တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ ႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မြန္ေဂ်အင္ က ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈ က ခရီးေဝး အား ေလွ်ာက္လွမ္း ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္မွ ခြဲထြက္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မြန္ေဂ်အင္ က စက္တင္ဘာလတြင္ ၿပံဳယမ္း ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ က်င္းပရန္ အၾကံျပဳ ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ တိုးျမႇင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ မြန္ေဂ်အင္ က ေတာင္-ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံေရး ေျပလည္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တည္လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရး ကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္က ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွ လြတ္ေျမာက္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကလည္း ယင္းေန႕အား လြတ္ေျမာက္ေရးေန႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(Xinhua)