ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္

 

(15-8-2018) ရက္ေန႔ ေရတာ႐ွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လစဥ္ပံုမွန္ လပတ္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းျမင့္ထြန္းက ပါတီစည္းရံုးေရးကိစၥရပ္မ်ား ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး ႏွင့္ ဗဟိုပါတီ ၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားထားမွဳမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ေက်း ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားကို ေကာ္ဖီ ႏွင့္ မုန္႔မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးခဲ့ပါသည္။