လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ကစင္ေက်းရြာ ေရ၀င္ေရာက္မႈမရိွေစေရး လိႈင္သာယာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယေန႔ ေဆာင္ရြက္

 

(၁၄.၈.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ လိွဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ကစင္ေက်းရြာ ဒီေရျမင့္တက္ ၀င္ေရာက္မႈဒဏ္မွ ကာကြယ္ရန္ ကစင္ကမ္းပတ္တာအား သဲအိတ္ဖို႔ကာကြယ္ျခင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေဇယ်ာေအာင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ပါတီ၀င္မ်ားမွ ဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေမတၱာ သူ