ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လစဥ္လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလု

 

(၁၀-၈-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ျပည္ခိုင္ၿဖိဳ းပါတီ ျပည္နယ္႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ လစဥ္လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။
အဆုိပါအစည္းအေ၀းသို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အတြင္းေရးမွဴ း၊ ဘ႑ာရးမွဴ း၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ခ႐ိုင္ (၆) ခ႐ိုင္မွ ဥကၠဌမ်ား၊ လား႐ိႈးခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴ းႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴ း၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ၊ လူငယ္တာ၀န္ခံ၊ အမ်ိဳ းသမီးေရးရာတာ၀န္ခံ၊ မီဒီယာတာ၀န္ခံ၊ စုစုေပါင္း (၂၃) ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။၊