မယ္စဲ႔ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လုပ္ငန္းညိွႏိူင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပ

 

၆.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား မယ္စ့ဲၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ မယ္စ့ဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းေဝးခန္းမတြင္ ညေန(3:00မွ 6:00)ထိ လုပ္ငန္းညိွနွိုင္းအစည္းေဝးက်င္းပခ့ဲသည္၊၊

Nang Sheng Phway Hom