ဥေရာပတြင္ စံခ်ိန္တင္ အဆင့္ထိ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာဖြယ္ ရွိေန

ဥေရာပတြင္ စံခ်ိန္တင္ အပူခ်ိန္ထိ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရသည္။

လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း စပိန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီတို႔တြင္ စံခ်ိန္တင္ ေန႔အပူခ်ိန္ ပမာဏထိ ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဥေရာပတိုက္တြင္ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ အပူခ်ိန္မွာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္က ဂရိႏုိင္ငံ၊ ေအသင္ၿမိဳ႕၏ ၄၈ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးရပ္စ္ ပမာဏ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ အေနအထားအရ ေပၚတူဂီႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံတို႔၏ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္မႈမွာ လြန္လြန္ကဲကဲ အဆင့္မ်ိဳးသို႔ ေရာက္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အာဖရိကတိုက္ဖက္မွ တိုက္ခတ္လာေသာ ေလပူမ်ားေၾကာင့္လည္း ရာသီဥတု ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕မႈကို ပိုမို တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပၚတူဂီ ႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္မွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည့္ ၄၇.၄ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးရပ္စ္ ျဖစ္သည္။ စပိန္ကမူ ယမန္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လကမွ ၄၇.၃ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးရပ္စ္ထိ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္သည့္ စံခ်ိန္ တင္ထားခဲ့သည္။

ဥေရာပႏွင့္ သီးျခားတည္ရွိၿပီး ေျမာက္ပိုင္းပိုက်ေသာ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ပင္ အပူခ်ိန္ ပိုမ်ားရာ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ား၌ ၃၃ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးရပ္စ္မွ်ထိ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

အီတလီတြင္မူ ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္း ေဒသအမ်ားအျပား၌ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲမႈအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ ထုတ္ျပန္ထားရသည္။ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားရာ ဇုန္ေနရာမ်ားတြင္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ား ထူထပ္မ်ားျပားသည့္ ေရာမ၊ ဖေလာရင့္စ္ႏွင့္ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕မ်ား ပါဝင္ေနသည္။

မိုးေလဝသ ေစာင့္ၾကည့္ဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ Meteogroupက ယခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၏ အျမင့္ဆံုး အပူခ်ိန္သည္ ယခင္စံခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ၄၈ ဒီဂရီ ဆဲလ္ဆီးရပ္စ္ႏွင့္ တန္းတူ ေရာက္ရွိရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ မ်ားျပားေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး ယင္းထက္ ပိုျမင့္သည့္ အဆင့္ထိ ေရာက္သြားရန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

Ref: EPA