ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမိသားစု ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ

 

2-8-2018 ရက္ေန႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မိသားစု ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴ ပြဲ တိုင္း ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴ း ဘ႑ာေရးမွဴ း ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားစုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။