ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္ေရးမည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မဆို ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေ႒း တိုက္တြန္း