ကရင္ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လႈိင္းဘြဲ႔ ေရႊဂြန္းေဒသ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့

 

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘာအံခ႐ုိင္၊လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဂြန္းၿမိဳ႕ရွိေရးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႈိင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ေပါင္းစပ္၍
ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ား၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ား၊ ငါးေသတၱာဗူးမ်ားႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။