ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၈) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒုတိယ၀ါဆုိလဆန္း ၁၂ ရက္