ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ႏွင့္ လပြတၱာခ႐ိုင္မ်ားမွ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ျပည္ ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပါတီ႐ံုးခန္းမ ၌က်င္းပေသာ အစည္း အေဝးတြင္ ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကိုႏွင့္ ေျမာင္းျမ ခ႐ိုင္၊လပြတၱာခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္ မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ယေန႕ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ လပြတၱာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ား၊ ၂ဝ၂ဝ ေရြး ေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထားရွိမႈမ်ား၊ ေရြး ေကာက္ပြဲကာလအတြင္း မဲ႐ံုကိုယ္ စားလွယ္ခန္႕ထားရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားရိွမႈမ်ား၊ မိမိနယ္ေျမမ်ား အတြင္း မဲ႐ံုမ်ားအေရအတြက္၊ မိမိ နယ္ေျမအတြင္းရွိ မဲေပးႏိုင္သည့္ ဦးေရ၊ မဲရရွိႏိုင္မည့္ ခန္႕မွန္းရာခိုင္ ႏႈန္းမ်ား စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္ရွားထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထုိသို႕တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ တုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ၊ ပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ႏွင့္တုိင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴးတို႕ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံ ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ အပ္ေၾကာင္း၊ပန္းတုိင္အထိေရာက္ ရန္မိမိအဆင့္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ နယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ပါတီဝင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ကို ထပ္မံစည္း႐ံုးထားၾကရန္ လို အပ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ထပ္မံျဖည့္ စြက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။