၂၁ ရာစုပင္လံု သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိ

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးက အတည္ျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ေလးရပ္မွ သေဘာ တူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ ကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇူလိုင္ ၁၁ မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္း အေဝးတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတို႔မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္း လာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္အားလံုး ကို ညီလာခံ သေဘာ တူညီခ်က္ အျဖစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

UPDJC သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစုအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံုအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရး အတြက္ အဓိကတာဝန္ယူရသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေျခာက္ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုအဖြဲ႕အသီးသီး၏ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ညီလာခံသို႔ တင္သြင္း ျခင္း၊ ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ အေျခခံမူေလးခ်က္ကို တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)ကလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးက႑ အေျခခံမူတစ္ခ်က္ကို အစိုးရအစု အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္ ေရႊကလည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးက႑အေျခခံမူ ခုနစ္ခ်က္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ ဦးႏိုင္ငံလင္းက လည္းေကာင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ အေျခခံမူႏွစ္ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မွ ခြန္ျမင့္ထြန္းက လည္းေကာင္း ညီလာခံသို႔ အဆုိျပဳတင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပရာ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေထာက္ခံေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ညီလာခံ ဦးေဆာင္သဘာပတိ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက အတည္ျပဳေၾကာင္း   ေၾကညာခဲ့သည္။ သဘာပတိ အဖြဲ႕တြင္ အစိုးရ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအ စည္းအေဝးက အတည္ျပဳသည့္ က႑ေလးရပ္မွ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို အစိုးရအစု အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ဦးေအာင္စိုး၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္းျမင့္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕မွ ဦးသုေဝတုိ႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားအစု အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အသိ သက္ေသ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည္။

‘‘ေျခာက္ရက္တာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု၊ တတိယအစည္းအေဝး ကေတာ့ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း(၂)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ မွတ္တိုင္စိုက္ထူႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ’’ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။ ညီလာခံတြင္ အေျခခံမူ ၁၄ ခ်က္သာ ရရွိေသာ္လည္း အစု အဖြဲ႕အားလံုး၏သေဘာတူညီမႈ မ်ားရရွိေအာင္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ သည္ဟု UPDJC ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ညီလာခံတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္နည္းသည္ဟု ျမင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာမက်င္းပႏိုင္ခဲ့သည့္ ညီလာခံကို က်င္းပႏုိင္ျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲ လြဲမႈမ်ားစြာရွိသည့္ၾကားမွ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ေရြ႕ ေနသည့္ သေကၤတျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ‘‘ကၽြန္မတို႔အားလံုး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အားလံုးပိုင္ဆိုင္ တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဟာ ဒီညီလာခံ ႀကီးရဲ႕အဓိက အႏွစ္ သာရပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အစိတ္အပိုင္း(၂)သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္မတုိ႔ညီ လာခံႀကီးရပ္တန္႔မေနဘူး။ ေနာက္ျပန္လွည့္မသြားဘူး။ ေရွ႕ကို ခက္ခက္ခဲခဲတက္ လွမ္းေနတယ္ဆိုတာကို အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနတာပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုရလဒ္ျဖစ္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္သည္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ညီလာခံကိုယ္စား လွယ္မ်ားအၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ ရရွိခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး တြင္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံေရး က႑မွ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ေလးခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ ၁၀ ခ်က္စုစုေပါင္း က႑ေလးရပ္မွ မူဝါဒသေဘာတူ ညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ရရွိ ထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ တတိယ အစည္းအေဝးႏွစ္ခုေပါင္းတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သေဘာတူညီသည့္ အေျခခံမူ အခ်က္ ၅၁ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္ စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Union Accord) တြင္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆို ႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂) ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ျခင္းသည္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္တစ္ဆင့္ တိုးတက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု KNU ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ ထူးဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘တစ္ခ်ိန္က မိမိတို႔ရဲ႕အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလိုလားခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ရရွိဖို႔အတြက္ လက္နက္ ကိုင္နည္း၊ ေတာ္လွန္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာရင္းၿပီး ႐ုန္းကန္ တိုက္ပြဲ ဝင္ရာကေန အခုလို အတူ တကြ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားဖက္မ်ားအၾကား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီးတန္းတူ ရည္တူေဆြးေႏြးျငင္းခံု အေျဖရွာႏုိင္တဲ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ကို ေရာက္ရွိလာႏုိင္ေအာင္ အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၏အ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ဟု ညီလာခံ ဦးေဆာင္သဘာပတိ လည္းျဖစ္သူ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း က ဆိုသည္။

ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအစည္းအေဝးႏွင့္ ယခုက်င္းပ သည့္ တတိယအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က႑ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ဟူသည့္ က႑ငါးခုစလံုးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ညီလာခံႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လံုၿခံဳေရးက႑၌ သေဘာတူညီခ်က္ မရခဲ့ေပ။ လံုၿခံဳေရးက႑တြင္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကလည္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြး သည္။

‘‘လံုၿခံဳေရးက႑ကို ညႇိႏိႈင္း ၾကရာမွာ အဘက္ဘက္က သတိႀကီးစြာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးက႑မွာ ရလဒ္ထြက္ႏုိင္ဖို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အမ်ားႀကီး အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာ လံုၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ ပါဝင္မွ ျဖစ္မွာပါ’’ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာ သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအ စည္းအေဝးမတိုင္မီ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးက႑သေဘာတူ ညီခ်က္ရရွိေရးအတြက္ အလြတ္ သေဘာေလးႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းေသာ္လည္း   ေျပလည္မႈမရခဲ့ေပ။ လံုၿခံဳေရးက႑သေဘာတူ ညီခ်က္ရရွိေရးအပါအဝင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေပၚေရးႀကိဳးစား မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးက သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိဘဲ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း က်င္းပႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္၍ ထုိသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ၂၀၁၈ အတြင္း ညီလာခံတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၉ အတြင္း ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပေရးဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ ယင္းညီလာခံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ မ်ားကို အုတ္ျမစ္အျဖစ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ား လိုအပ္သလို က်င္းပရန္လည္း ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက သေဘာထား ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူ အတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဟူသည့္ က႑ေလးရပ္ပါ အခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးက႑အေျခခံမူ(၄)ခ်က္

က်ား၊ မဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ

(က) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏုိင္ငံသားကိုမွ် က်ား၊ မဆုိင္ရာ လိင္ကြဲျပားမႈကို အေျခခံေသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း မရွိေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေစ ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္ရမည္။

(ခ) က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေရးကို အားေပးရန္။

(ဂ) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ က်ား၊ မေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္သည့္မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ရန္။

(ဃ) က်ား၊ မဆုိင္ရာ တန္း တူညီမွ်မႈကို အေထာက္အကူျပဳ ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။

စီးပြားေရးက႑

အေျခခံမူ(၁)ခ်က္

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိရမည္။ ထုိသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္ေထာင္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္းမ်ားကို သဟဇာတျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

လူမႈေရးက႑အေျခခံမူ(၇)ခ်က္

(၁) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အဆင့္တိုင္းႏွင့္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အဆင့္ တိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အနည္းဆံုး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

(၂) လူတိုင္း လက္လွမ္းမီ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေသာ အားလံုးအက်ံဳးဝင္ ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

(၃) လူတိုင္းလက္လွမ္းမီ လႊြမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Universal Health Coverage) စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္။

(၄) မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဥပ ေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေပးရန္။

(၅) လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈသဟဇာတ (Social Cohe-sion) သေဘာတရား မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၆) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါး မ်ား အလြဲသံုးမႈဆုိင္ရာအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး (Harm Reduction)၊ ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာမူဝါ ဒမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၇) ကေလးသူငယ္အခြင့္ အေရးရရွိရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းကို ေလးစားလိုက္နာေရးႏွင့္ ကေလးသူ ငယ္မ်ားအတြက္ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေျခာက္ခ်က္ (Six Grave Violations) ပေပ်ာက္ေရး ကို ဦးတည္၍ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ဆိုင္ရာ အေျခခံမူ(၂)ခ်က္

အကာအကြယ္ျပဳေရးဆိုင္ရာ အစီ အမံမ်ား

(၁) ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေျမယာမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ တရားမဝင္ ေနထိုင္ သူမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိေစရ။

(၂) ေျမယာကို အသံုးျပဳ၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရမည္။