ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးဦးပုိက္ေထြး မီဒီယာႏွင့္.ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္သင္ခန္းစာပုိ႔ခ်

 

၁၂-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္႐ွိသည့္ “”ႏိုင္ငံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းျပသင္တန္း”” အမွတ္စဥ္ (၅) သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ၊ မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနတာဝန္ခံ ဦးပုိက္ေထြးမွ မီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူလူထုဆက္သြယ္ေရးနည္းစံနစ္မ်ားကုိ အက်ယ္တဝင့္သင္ခန္းစာလာေရာက္ပုိ႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။