ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရး ဆက္လက္ကူညီမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အတည္ျပဳ

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာစည္ပင္ေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပင္ဆင္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ကကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၅၀ အထိ ကူညီမည္ဟု ယမန္ေန႔တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ အဓိကက်သည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အေျခခံက်သည့္္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆုိထားသည္။

‘‘ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီရာမွာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အျဖစ္ ခုိင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အေရွ႕ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဗစ္တိုးရီးယားကြာကြာက ကတိျပဳသည္။ ဇူလုိင္ ၈ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ဘဏ္အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗစ္တိုးရီးယားကြာကြာ၏ သံုးရက္ၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယင္း ကဲ့သို႔ ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံက်င္းပရန္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံံ႔အျပား ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေရးပါမႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။ ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအဝင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားေနရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား သဟဇာတျဖစ္ႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ကူညီမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ဒုဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ပံ့ပိုးေပးမည္ဟုလည္း၎ကဆုိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူမႈအသိုင္း အဝိုင္းမ်ား အားလံုးအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား  ရရွိႏုိင္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆုိသည္။

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ၎တုိ႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္   ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး ကုလသမဂၢအပါအဝင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေရးပါသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အသီးသီးတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ထားသည္။ အေျခခံ က်န္းမာေရးဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရး၊ ပညာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားတိုးတက္ရရွိေရး၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑အသီးသီးကို ပံ့ပိုး ကူညီေနသည္။