ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳဳဳ႕နယ္ ရပ္/ေက်းလပတ္အစည္းအေဝး က်င္းပ

July 10

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ရပ္/ေက်းလပတ္အစည္းအေဝးသို႔ ေညာင္ဦးခရိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၁၂၁ အုပ္စုမွ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္၍ လက္ရွိနိဳင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ စည္းရံုးေရးရာမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႀကၿပီး မိမိေဒသအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပညိွႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။