ဂ်ပန္၏ ကမၻာ့ဖလားပြဲစဥ္မ်ားရလဒ္ကို မွန္ကန္စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည့္ ေရဘဝဲသတ္ျဖတ္ေရာင္းစားခံရ

ပိုင္ရွင္က သတ္ျဖတ္ကာ ဆူရွီအျဖစ္စားသံုး ရန္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ရာဘီယိုဟု အမည္ေပးထားေသာ ယင္းေရဘဝဲသည္ မွန္ကန္ေသာ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္ကို ႀကိဳသိေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေရဘဝဲကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ငါးဖမ္းသမား ကီမီယိုအာေဘးက ၎ကိုယင္း သို႔ အသံုးျပဳျခင္းထက္ အစားအ စာအျဖစ္ ေရာင္းခ်ပါက ေငြပိုရ မည္ဟု ခံစားရသျဖင့္ သတ္ျဖတ္ ေရာင္းစားျခင္းျဖစ္သည္။

ပစိဖိတ္ေရဘဝဲ ရာဘီယို သည္ ဂ်ပန္က ကိုလံဘီယာကို ႏုိင္ေသာပြဲႏွင့္ ဆီနီေဂါႏွင့္သေရ က်ေသာပြဲရလဒ္တို႔ကို မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ၎ကိုေမြးထား ေသာ ကန္ထဲတြင္ သေရ၊ အႏိုင္ စေသာ ေနရာမ်ားခြဲကာ ေရြးခ်ယ္ ေစျခင္းျဖစ္သည္။

ရာဘီယို မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ငါးဖမ္းသမားကီမီယိုက အနာဂတ္ပြဲစဥ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ေနာက္ေရဘဝဲ တစ္ေကာင္ အသံုးျပဳေရး စီစဥ္ေနသည္။

၂၀၁၀ ကလည္း ေပါလ္ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေရဘဝဲတစ္ေကာင္သည္ ကမၻာ့ဖလား ေျခာက္ပြဲကို မွန္ကန္ေအာင္ ခန္႔မွန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ေပါလ္သည္  အသက္ (၂) ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၁၂ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေသဆံုးခဲ့သည္။

—Ref:BBC