မုံရြာခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လပါတ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂) ရက္ေန႔ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး မုံရြာခရုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိးပါတီရုံးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္း လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္၊ တုိင္းေကာ္မတီ၀င္၊ မုံရြာခရုိင္တာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ေအာင္၊ တုိင္းေကာ္မတီ ခရုိင္တာ၀န္ခံ (တြဲဘက္) ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ေဌး၊ ခရုိင္ပါတီဥကၠ ဦးေအာင္တုိးႏွင့္ ခရုိင္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မာ်း (၁၁) ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
အဆုိပါလုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းေကာ္မတီ ခရုိင္တာ၀န္ခံမွ အေရာင္ေျပာင္း စီမံခ်က္၊ အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွဳႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ခရုိင္ (EC) မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။