တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ဇူလုိင္ ၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရန္ကုန္တိုင္းျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ဝင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းႏွင့္မြန္းလြဲပုိင္းတို႕တြင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ သမင္ျခံေက်းရြာရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲမွ ေက်ာင္း သား ေက်ာင္းသူ ၄၉၄ ဦး၊ဝါးသခၤ အလယ္ရြာအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၃ဝ၄ ဦး ဝါးသခၤေက်းရြာ အထက္ရြာမွ မူလ တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၄၈ ဦးတို႕အား ပညာသင္ၾကားရာတြင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း အခက္အခဲ မရွိေစေရးအတြက္ ဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္၇ဝဝႏွင့္ေဘာလ္ပင္ခဲတံဒါဇင္ ၃၅ဝတို႕ကိုသြားေရာက္လွဴဒါန္းေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္ေထာက္ကူပစၥည္း လွဴဒါန္းပြဲသို႕ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တိုင္းျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီဝင္ ဦးတင္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဇင္ဟိန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္း အုပ္ဆရာႀကီးမ်ား၊ေက်ာင္းအက်ဳိး ေတာ္ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾက ၿပီးတာဝန္ရွိသူမ်ားကဆရာဆရာမ မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အား ဗလာစာအုပ္ ဒါဇင္ ၇ဝဝႏွင့္ ေဘာလ္ပင္ခဲတံ၃၅ဝတို႕ကို လႈဒါန္း ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(YGN)