ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၄ – ၂၀၁၈) ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

 

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴ ဟာ (2014 – 2018) ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၈.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ ပါတီ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္ဝင္းေဆြႏွင့္ ျမန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဘဏၰာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရံပါတီေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြခဲ့ပါသည္။

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး