အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္

 

အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ားမွ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ရက္ လုပ္ခအနည္းဆံုး က်ပ္ ၄,၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာသည္။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြ တုိးျမႇင့္ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အစိုးရဌာန ဆုိင္ရာမ်ားမွ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ား အက်ံဳးဝင္ျခင္း မရွိဘဲ ယခုမွသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာခ်က္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ျပန္၍ အဆုိပါ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ခ လစာတိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းအ ေဝး၌ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဇြန္လ ၂၇ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေန႔စားအလုပ္သမားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီ အတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္၄,၈၀၀ ကို ေမလ ၁၄ ရက္က စတင္ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ ေန႔စားအလုပ္သမား မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကး ေငြ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္ ေနာက္က်ေသာ္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ပုဂၢလိ ကဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကာလတူျဖစ္ သည္။

‘‘လုပ္ခတုိးေပးဖုိ႔ကေတာ့ လ်ာထားၿပီးသားပါ။ စီမံဘ႑ာက ထုတ္ျပန္တဲ့အခ်ိန္ ေစာင့္ေနရတဲ့အတြက္ ေန႔စား ဝန္ထမ္းေတြကို တိုးမေပးႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဝန္ထမ္းေတြကို နားလည္ေအာင္ ေျပာျပထား ရတယ္’’ဟု က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္ေအာက္၌ ေန႔စား ခန္႔အပ္ထားသည့္ အလုပ္သမား ႏွစ္သိန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားခန္႔အပ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခန္႔အပ္ရန္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ေမလ ၁၄ ရက္ကစတင္၍ ပုဂၢလိ ကဝန္ထမ္းမ်ားအား တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ ၿပီးဌာနဆုိင္ရာ ေန႔စားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္လေက်ာ္အထိ လုပ္ခတုိးျမႇင့္ခံစားခြင့္ မရရွိသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ‘‘လုပ္ခတိုး ေပးမွာကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာၾကာၿပီ။ အမ်ားစုဆႏၵကေတာ့ အၿမဲတမ္းဝန္ ထမ္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံရ ေရးပါ။ အဲဒါကိုလည္း လူႀကီးေတြ စဥ္းစား ေပးေစခ်င္တယ္’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေန႔စား ဝန္ထမ္း တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ားကို ယခင္လကစ၍ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထားသစ္ျဖင့္ ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့ သည္ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိ၌ က်ပ္ ၄,၈၀၀ မေပးသည့္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ား ရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္ မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။