ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႕ ေခ်ာင္းကူးကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္ျခင္းႏွင့္ လုပ္အားဒါနကုသုိလ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္

 

၂၇. ၆. ၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ဖိုးဦးစိန္ေက်းရြာဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ေခ်ာင္းကူးကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌဦးေမာင္ယုႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဦးသက္တိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ အင္အား ၇၀ ေက်ာ္မွ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ လုပ္အားဒါနကုသိုလ္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။