မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဇရပ္လွအုပ္စု အေနာက္ရွားေတာေက်းရြာ ​ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမွဳ သက္သာေစရန္ ကမ္းကာျပဳလုပ္

 

၂၁. ၆ .၂၀၁၈ ရက္ေန႕မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္လွအုပ္စု အေနာက္ရွားေတာေက်းရြာ ​ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမွဳ သက္သာေစရန္ ကမ္းကာျပဳလုပ္မႈကို ခရိုင္ေကာင္မတီဝင္ ဦးဝင္းၿမိဳင္ဦးေဆာင္၍ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးနိူင္ထူး၊ ဦးသန္းထြန္းဦး၊ ဦးေဌးေအာင္တို႕နွင့္အတူ ပါတီဝင္အား ၈၀ ဦးျဖင့္ ကူညီလုပ္အားဒါနျပဳေနပါသည္။

Min Zaw