ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္ပၾသဇာခံႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ

 

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားက အမိန္႔ေပးတုိင္း လုိက္လုပ္ရမည္ဟူေသာ ဥပေဒ၊ မည္သည့္ ႏုိင္ငံတြင္မွ ‘ရွိ’မည္ မထင္ပါ။ စစ္႐ႈံးႏုိင္ငံကုိ စစ္ႏုိင္ႏုိင္ငံက အမိန္႔ေပး ေသာ ထုံးစံအားျဖင့္ရွိပါသည္။ ကြၽန္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေပးခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္၊ တတိယအႀကိမ္ အဂၤလိပ္ – ျမန္မာ စစ္ပြဲမ်ားအၿပီး စစ္ႏုိင္သူနယ္ခ်ဲ႕က စစ္႐ႈံးသူ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမိန္႔ေပးကြၽန္ျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္သြားျခင္းကုိ မေမ့သင့္ၾကပါ။ ဒုတိယကမၻာစစ္႐ႈံးႏုိင္ငံမ်ားကုိလည္း စစ္ႏုိင္သူမ်ားက ဗုိလ္က်ခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ပါ၏။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ စစ္႐ႈံးႏုိင္ငံမဟုတ္ဘဲ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာခံႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမဟုတ္သည္ကုိ ကမၻာကသိပါသည္။
ကုလသမဂၢဥေရာပအေရွ႕အလယ္ပုိင္းအုပ္စုမ်ားက ေက်နပ္မႈတစ္စုံတစ္ရာ ရမွ ရခုိင္ကိစၥေျပလည္သြားမည္ဟု ယုံၾကည္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာပညာတတ္မ်ား၊ ျမန္မာပညာတတ္မ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္။ အစုိးရကုိယ္တုိင္ ထုိသုိ႔ေသာ သေဘာတရားခံယူထားေၾကာင္း လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ျဖစ္ရပ္မ်ားက အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေနသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကုလသမဂၢတြင္ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းအရာရွိႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္လုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးပညာရွင္တစ္ဦးက အေလးအနက္ ေထာက္ျပသည္မွာ ကမၻာေပၚကကုလသမဂၢဝင္စြက္ဖက္ခံရေသာႏုိင္ငံမွန္သမွ် ၿပိဳကြဲပ်က္စီးၾကရေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ သာဓကမ်ားရွိခဲ့သည္။ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား ဝင္႐ႈပ္ေသာေၾကာင့္ ယူဂုိဆလတ္၊ ဆိုဗီယက္႐ုရွား၊ အီရတ္၊ ဆီး ရီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတုိ႕တြင္ ဗုံးအေျမာက္ဆန္ ဒုံးပ်ံ၊ ဒုံးက်ည္မ်ား ပလူပ်ံကာ ေသြးပင္လယ္ေခ်ာင္းစီးခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား ဒုကၡႀကီးစြာေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဤသည္ကုိ အသိျဖင့္ သတိရွိၾကဖုိ႕လုိသည္။
ထုိအခါ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတကဲ့သုိ႔ ၄င္းအုပ္စုမ်ားကုိ ခါးခါးတူးတူး၊ စူးစူး ဝါးဝါး၊ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆန္႔က်င္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား သဘာဝက်စြာ ေပၚလာရ ပါသည္။ ‘လွံထက္၍ ဒုိင္းထူရ’ေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဥပေဒ ၂ဝ၁၈ (BURMA ACT OF 2018) ဟု လုပ္ခ်လုိက္သည္။ ျမန္မာ့သယံဇာတကိစၥကုိ သြားရည္ က်ၿပီး ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဆရာလုပ္ အမိန္႔ေပးညႊန္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမႈျဖစ္၍ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာကုိ ႐ုိးသားစြာ ကာကြယ္ေစာင့္ထိန္းသူမ်ားက ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ပယ္ခ်လုိက္သည္။ အစုိးရ ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား ေရွး႐ႈ၍ ျပတ္သားစြာ ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။
တစ္ဖန္ ေမလ ၃၁ ရက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိဟု ဆုိသည္။ အႀကံေပးအဖြ႕ဲ၏ ၾကားျဖတ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၊ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းဟုဆုိသည္။ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္မႈအၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟုဆုိသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးတစ္ဦးပါသည္ဟုဆုိသည္။ အဖြဲ႕ဝင္သုံးဦးပါသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဥပေဒ၊ နည္းပညာမ်ားပံ့ပုိးမည္ဟု ဆုိထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာ့တာဝန္ရွိအပုိင္းမွ အားလုံးစစ္ေဆးၿပီးျဖစ္ရာ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ ေနာက္ထပ္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။
ယင္းသည္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားကေပးေသာ အမိန္႔ ၾသဇာအတုိင္း လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ကျမန္မာ့အေရးတြင္ မည္မွ်႐ုိးသားမႈ၊ နားလည္မႈႏွင့္ပါဝင္လာသနည္း။ သုိ႕ မဟုတ္ ထုိသူမ်ားသည္ သူႏုိင္ငံ၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိ သြယ္ဝိုက္သည့္နည္းျဖင့္ ကာကြယ္ေနသည္ကုိသိဖုိ႕လုိပါသည္။အာဆာကုိဘာေၾကာင့္ မစစ္ေဆးသနည္း။ ျမန္မာႏွင့္ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ကုိသာ ဘာေၾကာင့္ဦးတည္ထားသနည္း။
ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္သည္ အၾကံေပးမွ်သာျဖစ္သည္။ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္တာဝန္မရွိဟု တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္စကားအရ နားလည္သိရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ကုိဖီအာနန္ေကာ္မရွင္သည္ ျမန္မာ့အေရးကုိ လမ္းျပေျမပုံပင္ ေရးဆြဲေပးေနၿပီဟု ၾကားေနရသည္။
ဤသုိ႔ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာမႈအေပၚ ျပည္သူလူထု ႀကီးတစ္ရပ္လုံးက သတိထားေစာင့္ၾကည့္သြားရမည္သာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ လူထုႀကီးသည္ ရာဇဝင္သမုိင္း အေတြ႕အၾကံဳအရ ‘သူခုိးအား ဓား႐ုိးကမ္း’ လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

The Union Daily