ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္း ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ဘိုကေလးႏွင့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ဖ်ာပံု ဇြန္ ၇

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးဉာဏ္လင္းတို႔ သည္ ယခုလ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ၿမိဳ႕နယ္အရန္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ သည္။
ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ဝင္၊ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး နယ္ေျမ တာဝန္ခံမ်ားက မိမိတို႔နယ္ေျမ အေျခအေနမ်ား ေျမပံုျဖင့္ရွင္းလင္း ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ နယ္ေျမႏွင့္ က႑အလိုက္ ေရးရာဌာနမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားမႈအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့ၿပီးပါတီဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ဦးဉာဏ္လင္းက တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈတို႔ျဖင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ ႏိုင္ေရးကိုႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္တို႔ကိုေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ႐ံုးခန္းမတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အား နယ္ေျမအလိုက္၊ က႑ အလိုက္ တာဝန္ေပးအပ္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းစီ ေျမပံုကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ ရွင္းျပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေန မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾက သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္ မတီဝင္မ်ားက နယ္ေျမတာဝန္ခံ၊ က႑တာဝန္ခံမ်ားက နယ္ေျမ အလိုက္ကြင္းဆင္းေရာက္ရွိမႈအေျခ အေနႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့မႈ မ်ားအေပၚပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဉာဏ္လင္းတို႔က ျဖည့္စြက္ေဆြး ေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ဆက္လက္ေတြ႕ဆံု၍ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကလည္း မိမိတို႔ တာဝန္ယူထားေသာနယ္ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမပံုကားခ်က္မ်ား၊ မိမိတို႔တာဝန္ယူထားေသာ ေရးရာ ဌာနမ်ားအလိုက္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးဗဟို အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းထြန္းႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ဦးဉာဏ္လင္း တို႔က လိုအပ္သည္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily