ဖိလစ္ပိုင္၌ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၅၈ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ ေတာင္ကိုရီးယား

ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား အစိုးရတုိ႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၈၅၈ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူညီခ်က္ ၂၃ ခုကုိ လက္မွတ္ထုိးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေရမြန္လုိပက္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတ၏ သံုးရက္ၾကာ ေတာင္ကုိရီးယား ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံ၌ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၅၈ဝဝဝ ခန္႔ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌ လူဦးေရ တုိးပြားေနၿပီး လူလတ္တန္းစား ဦးေရျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လက္လီျဖန္႔ခ်ိေရး စသည့္ က႑မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေပၚ ေနသည္ကို ေတာင္ကုိရီးယား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အျပဳသေဘာ႐ႈျမင္ေနသည့္အျပင္ ယံုၾကည္မႈရွိေနေၾကာင္း ေရမြန္လုိပက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံကုိ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဟယ္ရီေရာ့ ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား တုိ႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈအပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရး တြင္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတႏွစ္ဦးက သေဘာတူေၾကာင္း လုိပက္က ေျပာသည္။

အလားတူ ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား အစိုးရတုိ႔သည္ အာဆီယံ-ေတာင္ကုိရီးယား လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိပါ တုိးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ျမ၀တီ