ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး အစိုးရႏွင့္ ကုလပူးေပါင္းမႈကို အေမရိကန္ ႀကိဳဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးရန္ အစိုးရႏွင့္ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီတို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံရံုးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းသို႔လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား ၎တုိ႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခဳံစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာေနရပ္ရင္းသုိ႔ျပန္ႏုိင္ေရးကို အေထာက္အ ကူျပဳ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပပါရိွသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လာေရးကိစၥမ်ား ၊ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအားလံုး အက်ဳိးရိွႏုိ င္မည့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) မွ အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္(UNDP) တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ အေမရိကန္သံရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဟု အစိုးရက ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ယင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရိွႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေမွ်ာ္လင့္ေန သည္ဟုေရးသားထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ႏွင့္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်မႈ၏ အျမင့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ စြဲကုိင္သြားရန္ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္တစ္ခု အေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကုိ အစုိးရက ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ လည္း အေရးႀကီးမည္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအေမရိကန္သံရံုးက ေရးသားထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇြန္လ ၆ရက္တြင္က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္မူ ယင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္စိုး က အေရးအၾကီး အဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး တစ္ဦးအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ (၃)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း သြားရန္ ရွိသည့္အေပၚ အေရးအၾကီးအဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ခံယူရပါက ျပည္တြင္းကိစၥရပ္ သမိုင္းေၾကာင္း  ေျမျပင္အေနအထား ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ နဲ႔ ခံစားခ်က္  ေဒသတြင္း ေနထိုင္ သူမ်ားရဲ႕ Communuty Right၊ National Identityတို႔ကို မသိႏိုင္ပဲ  လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ Humantarian Intervention လူသားျခင္းစာနာမႈ ေခါင္းစဥ္ ကို သုံးသပ္ခဲ့ၾကလို႔ ေျမျပင္ အေနအထား အမွန္နဲ႔ ကြဲလြဲေနမႈေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ေျဖရွင္းေနရတာကို ေတြ႔ရွိေနၾက ရပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ျဖစ္စဥ္မ်ားမျဖစ္မီ အေျခအေန၊ ပကတိျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔မွ တရား၀င္စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ သတင္းထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုေကာ္မရွင္အသစ္မလိုအပ္ေၾကာင္း  ဦးစိုင္းေက်ာ္ မိုး က အစည္းအေ၀းတြင္း ေျပာခဲ့သည္။