သြင္းကုန္အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠစီကိုတို႔ေဆြးေႏြး

၀ါရွင္တန္၊ ဇြန္ ၆

မကၠစီကိုႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး လုဇ္ဗီဒီဂါေရးႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး မိုက္ခ္ပြန္ေပတို႔သည္  မကၠစီကို၏ ပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ သြင္းကုန္အခြန္   ျပန္လည္စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမည့္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္၍ အဂၤါေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးႏွစ္ဦးသည္ မကၠစီကို၏ သံမဏိ ႏွင့္ အလူမီနီယံပို႔ကုန္မ်ားအေပၚ သြင္းကုန္အခြန္ေကာက္ခံမည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၄ ေျမာက္အေမရိကန္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NAFTA) ကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပန္လည္မြန္းမံဖုိ႔ ေစ့စပ္ညိႈႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ အေမရိကန္အစိုးရဘက္မွ အခြန္ေကာက္ခံမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္  စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း မိုက္ခ္ပြန္ေပႏွင့္ ဗီဒီဂါေရးတို႔သည္ NAFTA သေဘာတူညီခ်က္ကို ျပန္လည္မြန္းမံျခင္းအား အျပီးသတ္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ဖက္မွေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား စီးဆင္း၀င္ေရာက္လာမႈအား ပိတ္ဆို႔ထားႏုိင္ဖုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

EFE-EPA